فرهنگ در تداوم جامعه عملکرد دارد

دورکیم یک اصل را در مطالعات جامعه شناسی مطرح کرده است که امروز هنوز هم به آن توجه خاص می شود و در مطالعات فرهنگی  هم به صورت خاص به آن توجه می شود  و آن این است که« فرهنگ در تداوم جامعه عملکرد دارد» (بیلینگتون و دیگران ، 35:1380)


برچسب ها: جامعه , مطالعات
زمان: 2018-04-01 21:30:03